menu

GOLF CLUB BRNO - GCBRN je zapsaný spolek

golf club brno, golf jinačovice, golf kaskáda, golfový areál, golf, golfové hřiště, driving range, hotel, restaurace, indoor

Aktuality
Členství
Časopis Kaskáďan
Pomáháme
Turnaje na Kaskádě
Kontakty

Oznámení o ochraně osobních údajů členů a klientů (GDPR)

Toto oznámení o ochraně osobních údajů („Oznámení“) vysvětluje postupy spolku v roli odpovědného správce týkající se zpracování osobních údajů členů a klientů GOLF CLUB BRNO, z.s.

Správcem je GOLF CLUB BRNO, z.s. se sídlem Štefánikova 110/41, 602 00 Brno, IČ 48513954.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) je Správce oprávněn na základě čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR a dle zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu i povinen zpracovávat osobní údaje.

Kategorie osobních údajů a zdrojů:
Osobní údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, státní občanství
Kontaktní údaje – adresa trvalého bydliště nebo kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo
Ostatní údaje – registrační číslo České golfové federace (ČGF), číslo handicapu (HCP)
Veřejnými jsou následující údaje: jméno a příjmení, registrační číslo ČGF a číslo HCP. Ostatní údaje jsou veřejně nepřístupné, jsou chráněny proti odcizení či zneužití a jsou zpracovávány pouze pro účely klubové evidence a v rámci evidence v ČGF.

GOLF CLUB BRNO, z.s. zpracovává osobní údaje členů a klientů v souvislosti se členstvím v klubu. Spolek může zpracovávat informace o členech také z údajů ČGF. Ke zpracování údajů klub využívá aplikaci GolferIS (v souladu s nařízením GDPR).

GOLF CLUB BRNO, z.s. je Správcem osobních údajů a tyto dále může poskytnout další Zpracovatelům. S každým Zpracovatelem je uzavřena Zpracovatelská smlouva. Seznam Zpracovatelů a jim poskytovaných údajů je k nahlédnutí v kanceláři spolku. Mimoto Správce poskytuje osobní údaje ze zákona těmto Zpracovatelům:
- České golfové federaci,
- Českému olympijskému výboru,
- České unii sportu,
- Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
- dalším příslušným orgánům státní správy a samosprávy

Účely zpracování v rámci spolku a v rámci České golfové federace:
- Evidence členské základny
- Evidence uchazečů o členství
- Zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin golfových turnajů
- Organizace golfové hry
- Vedení HCP
- Tvorba žebříčků hráčů
- Zjištění výkonnosti hráčů
- Přehledy členské základny hráčů golfu pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy
- Přehledy pro orgány státní správy a samosprávy

Veškeré údaje jsou zpracovávány a uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely.

Každý klient a člen GOLF CLUB BRNO, z.s. je oprávněn:
- mít přístup ke svým Osobním údajům (čl. 15 GDPR),
- požadovat jejich opravu (čl. 16 GDPR),
- požadovat výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody dle čl. 17 GDPR,
- požadovat omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 GDPR,
- požadovat přenositelnost Osobních údajů v případech stanovených v čl. 20 GDPR,
- podat stížnost proti neoprávněnému nakládání s osobními údaji podle čl. 77 GDPR u dozorového orgánu

Požadavek na výmaz osobních údajů či omezení zpracování, jež jsou dány zákonem, může mít za následek ukončení členství ve spolku.