menu

GOLF CLUB BRNO - GCBRN je zapsaný spolek

golf club brno, golf jinačovice, golf kaskáda, golfový areál, golf, golfové hřiště, driving range, hotel, restaurace, indoor

Aktuality
Členství
Časopis Kaskáďan
Turnaje na Kaskádě
Kontakty

Oznámení o ochraně osobních údajů členů a klientů (GDPR)

Toto oznámení o ochraně osobních údajů („Oznámení“) vysvětluje postupy spolku v roli odpovědného správce týkající se zpracování osobních údajů členů a klientů GOLF CLUB BRNO, z.s.

Správcem je GOLF CLUB BRNO, z.s. se sídlem Štefánikova 110/41, 602 00 Brno, IČ 48513954.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) je Správce oprávněn na základě čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR a dle zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu i povinen zpracovávat osobní údaje.

Kategorie osobních údajů a zdrojů:
Osobní údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, státní občanství
Kontaktní údaje – adresa trvalého bydliště nebo kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo
Ostatní údaje – registrační číslo České golfové federace (ČGF), číslo handicapu (HCP)
Veřejnými jsou následující údaje: jméno a příjmení, registrační číslo ČGF a číslo HCP. Ostatní údaje jsou veřejně nepřístupné, jsou chráněny proti odcizení či zneužití a jsou zpracovávány pouze pro účely klubové evidence a v rámci evidence v ČGF.

GOLF CLUB BRNO, z.s. zpracovává osobní údaje členů a klientů v souvislosti se členstvím v klubu. Spolek může zpracovávat informace o členech také z údajů ČGF. Ke zpracování údajů klub využívá aplikaci GolferIS (v souladu s nařízením GDPR).

GOLF CLUB BRNO, z.s. je Správcem osobních údajů a tyto dále může poskytnout další Zpracovatelům. S každým Zpracovatelem je uzavřena Zpracovatelská smlouva. Seznam Zpracovatelů a jim poskytovaných údajů je k nahlédnutí v kanceláři spolku. Mimoto Správce poskytuje osobní údaje ze zákona těmto Zpracovatelům:
- České golfové federaci,
- Českému olympijskému výboru,
- České unii sportu,
- Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
- dalším příslušným orgánům státní správy a samosprávy

Účely zpracování v rámci spolku a v rámci České golfové federace:
- Evidence členské základny
- Evidence uchazečů o členství
- Zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin golfových turnajů
- Organizace golfové hry
- Vedení HCP
- Tvorba žebříčků hráčů
- Zjištění výkonnosti hráčů
- Přehledy členské základny hráčů golfu pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy
- Přehledy pro orgány státní správy a samosprávy

Veškeré údaje jsou zpracovávány a uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely.

Každý klient a člen GOLF CLUB BRNO, z.s. je oprávněn:
- mít přístup ke svým Osobním údajům (čl. 15 GDPR),
- požadovat jejich opravu (čl. 16 GDPR),
- požadovat výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody dle čl. 17 GDPR,
- požadovat omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 GDPR,
- požadovat přenositelnost Osobních údajů v případech stanovených v čl. 20 GDPR,
- podat stížnost proti neoprávněnému nakládání s osobními údaji podle čl. 77 GDPR u dozorového orgánu

Požadavek na výmaz osobních údajů či omezení zpracování, jež jsou dány zákonem, může mít za následek ukončení členství ve spolku.